Gaskontrakt - Betingelser

Abonnements omfang
Abonnementet gælder for installationer med en naturgasfyret kedel og omfatter inden for den aftalte periode (12, 24 eller 36 måneder) følgende:

Undtaget er tilkald som skyldes
Fejl, der er angivet i den servicerapport, der er udarbejdet ved første hovedeftersyn og ikke er udbedret. Driftsforstyrrelser, der skyldes forhold udenfor gasfyret. F.eks. trækforholdene i skorstenen, svigtende gastilførsel, fejlbetjening, hærværk, brand, vandskade, lynnedslag, frost eller mangel af vand på anlægget.
Abonnementet dækker ikke reservedele. Reservedele debiteres til dagspriser.

Følgende arbejder er ikke abonnementsdækket

Forbehold
Stenkilde VVS & Gasteknik A/S er uden ansvar for, at det til visse gasfyr er vanskeligt/umuligt at skaffe reservedele eller automatikudstyr. Mangler ved installationen der konstateres med første servicebesøg, kan forlanges afhjulpet inden servicearbejdet påbegyndes, herunder løbende mangler ved centralvarmeanlægget eller varmtvandsbeholderen, når disse er årsag til ustabil kedeldrift. Udgifter til at demontere en kedel som er monteret i et skab, eller på en sådan måde at servicearbejdet vanskeliggøres, påhviler forbrugeren. Udkald til periodisk komponenter, der ikke ønskes udskiftet, dækkes ikke af abonnementet.

Stenkilde VVS & Gasteknik A/S kan forlange stopventiler monteret, hvor tidskrævende aftapning- og udluftningsforhold gør sig gældende.

Gyldighedsperiode/Ikrafttrædelse
Abonnementet tegnes løbende for en periode på 12, 24 eller 36 måneder og træder ikraft ved udførelsen af hovedeftersynet. Ved eventuel ejerskifte i perioden (12, 24 eller 36 måneder) vil der blive foretaget refusionsopgørelse med behørig hensyntagen til hovedeftersynsværdi samt periodelængde med frie tilkald.

Opsigelse af abonnementet
Kan opsiges af begge parter med 30 dages varsel til hovedforfald 12, 24 eller 36 måneder afhængig af abonnementsforholdet. Opsigelsen skal være skriftlig.

Betaling og prisbetingelser
Abonnementet opkræves en gang årligt, betaling for eventuelle reservedele, faktureres efter besøget. Stenkilde VVS & Gasteknik A/S kan regulerer abonnementsprisen og betingelser en gang årligt pr. 1. september.

Tilbage til kontrakten